Privacybeleid

Inleiding
D’Appel Fiscaal Adviesbureau verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze gegevens zullen wij van uzelf hebben ontvangen, persoonlijk of bijvoorbeeld via de e-mail, website, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe D’Appel Fiscaal Adviesbureau met persoonsgegevens omgaat.

Te verwerken persoonsgegevens
D’Appel Fiscaal Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW-gegevens;

Geboortedatum en -plaats;

Geslacht;

Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers);

Gebruikersnaam en wachtwoord (bij gebruik van een applicatie);

Kopie identiteitsbewijzen;

Burgerservicenummer (slechts indien nodig!);

Salarissen en andere gegevens die voor fiscale aangiften e.d. nodig zijn;

Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen (voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);

IBAN en tenaamstelling.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking
D’Appel Fiscaal Adviesbureau verwerkt de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening c.q. de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten. Daarnaast kan het zijn dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze klanten en appbezoekers te beschermen en, zo nodig, in het kader van gerechtelijke procedures.

Inschakeling van derden
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen
D’Appel Fiscaal Adviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), in verband met wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Beveiliging
D’Appel Fiscaal Adviesbureau heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor de bescherming van de persoonsgegevens voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten onze medewerkers en eventuele derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Gegevens op onze website
D’Appel Fiscaal Adviesbureau besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. D’Appel Fiscaal Adviesbureau kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via haar website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via de website van D’Appel Fiscaal Adviesbureau is voor eigen risico van de gebruiker.

D’Appel Fiscaal Adviesbureau is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door de verspreiding van informatie via het internet. Ook is D’Appel Fiscaal Adviesbureau niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt D’Appel Fiscaal Adviesbureau geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens D’Appel Fiscaal Adviesbureau via haar website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
D’Appel Fiscaal Adviesbureau gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Informatie op website en berichtgeving
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. D’Appel Fiscaal Adviesbureau garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door D’Appel Fiscaal Adviesbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dappel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. D’Appel Fiscaal Adviesbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Datalekken
Mocht er sprake zijn van een datalek dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 72 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen door te mailen naar info@dappel.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
D’Appel Fiscaal Adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dappel.nl.

Wijzigingen
De meest recente versie van onze privacyverklaring is de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.